تکه هایی از این پایان نامه :

روش‌های مبتنی بر شبکه‌های فازی- عصبی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مانند روش ‌های تشخیص خطای سیم ‌پیچ روش ‌های مبتنی بر شبکه ‌های فازی- عصبی هستند ]96-102[. این روش از ترکیب ANN و منطق فازی به دست می‌آید.

تحلیل و نتیجه‌گیری در شبکه‌های فازی– عصبی نیز متکی بر خوشه‌بندی بوده و نسبت به شبکه‌های عصبی مصنوعی پیچیده‌تر و از انعطاف پذیری کمتری برخوردار می باشد. به علاوه این روش‌ها بسیار هزینه‌برند.

1-3-3-5- روش‌های مبتنی بر تخمین پارامتر:

از الگوریتم‌های تخمین پارامتر برای شناسائی خطای حلقه به حلقه موتور القائی بهره گیری شده می باشد ]103و104[. این الگوریتم می‌تواند برای حل دستگاه معادلات غیرخطی به کار رود. الگوریتم تخمین پارامتر از توابع معیار برای سنجش پاسخ و محاسبه و مقایسه خطا بهره گیری می کند. در این حال هوش مصنوعی با دریافت ولتاژ تغذیه و جریان خط موتور قادر به شناسائی پارامترهای موتور، سطح بار، اندازه دامنه خطا و هم چنین تشخیص فاز معیوب می باشد. این روش در برابر تغییرات بار و نامتعادلی تغذیه مقاوم می باشد اما زمان بر بوده و نیاز به شبیه‌سازی موتور دارد. هم چنین این روش نمی‌تواند برای شناسایی به هنگام خطا به کار رود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: