عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

2-1) پیش ‌بینی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیش بینی فرآیند برآورد جایگاه‌های ناشناخته هاست. یک پیش بینی یک پیش گویی در مورد رویدادهای آینده در اختیارمی گذارد و می‌تواند تجارب گذشته را به پیش‌بینی حوادث آینده بدل سازد. در سالهای اخیرپیش بینی، به پیش بینی شیوه طرح تقاضا در کسب وکار روزانه شرکت‌های سازنده تبدیل شده‌می باشد.

 

1-2)  دقت پیش‌بینی

نکته قابل توجه دیگر در پیش‌بینی، دقت پیش‌بینی می باشد. در سال‌های اخیر مطالعات متعددی در زمینه چگونگی ارزیابی دقت پیش بینی صورت گرفته ‌می باشد. خصوصیات محیطی، از قبیل طبیعت متغیر مورد پیش‌بینی، افق پیش‌بینی، ایدئولوژی پیش‌بینی کننده و فناوری مورد بهره گیری، عوامل مؤثر در دقت پیش بینی هستند.

خطای پیش بینی، اختلاف مقدار واقعی و مقدار پیش بینی شده در پریود متناظر می‌باشد. اگر E خطای پیش بینی در پریودt، Y مقدار حقیقی در پریودt وF مقدار پیش بینی در پریودt باشد، خطای پیش بینی طبق ارتباط زیر، برابر می باشد با:

 

غالباً شاخص‌هایی برای ارزیابی صحت پیش بینی بهره گیری می شوند.معیارهای خطای پیش بینی هر چه کمتر باشند نمایانگر پیش بینی دقیق تر هستند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

دسته بندی : پایان نامه های ارشد