پایان نامه

پایان نامه درباره نقش اجرای CRM بر کیفیت کلی روابط مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری ارتباطات: مدیریت ارتباط با مشتری قادر می باشد فاصله بین مشتریان و سازمان را کاهش دهد و با وفاداری مشتری، خدمت برتر، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش اجرای CRM بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری چارﭼﻮب گارﺗﻨﺮ ﮔﺎرﺗﻨﺮ[1] و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ، CRM را ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری ، درآﻣﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان اجرای CRM بر کیفیت کلی روابط مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری – ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ: ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﺷﮑﺴﺖ CRM اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ دارای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان دانلود پایان نامه تعیین اجرای CRM بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری – ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ : ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان پایان نامه با موضوع نقش اجرای CRM بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری مقدمه این پژوهش قصد دارد تأثیر CRM را بر کیفیت ارتباط با مشتری مورد مطالعه قرار دهد. در این فصل چارچوب نظری ادامه مطلب…

By 92, ago