پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق در مورد تشخیص گوینده در محیط شامل چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

تکه هایی از این پایان نامه : الگوریتم GSM در شکل  (2-9) دیاگرام ساده ای از این VAD نشان داده شده می باشد.[59] سیگنال ورودی در آغاز توسط یک فیلتر معکوس که از ضرایب LPC ادامه مطلب…

By 92, ago