پایان نامه

مقاله فارسی رایگان پایان نامه تعیین اجرای CRM بر تمایل مشتری به توصیه و ارائه نظرات و پیشنهادات

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری در زﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ . ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان اجرای CRM بر اطلاعات دریافت شده توسط مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری سوالات پژوهش: 1-6-1-سوال اصلی : آیا اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر کیفیت ارتباط با  مشتری دارد؟ 1-6-2-سوالهای فرعی : آیااجرای  CRM  تأثیر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش اجرای CRM بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری چارﭼﻮب گارﺗﻨﺮ ﮔﺎرﺗﻨﺮ[1] و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ، CRM را ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری ، درآﻣﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ادامه مطلب…

By 92, ago