پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر معیار¬های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی

  عنوان کامل پایان نامه :  به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد مراحل اجرای پروژه یک‌ پروژه‌ مجموعه‌­ای‌ از فعالیت‌هاست‌ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله فارسی دانلود پایان نامه بررسی اجرای CRM آسودگی و راحتی مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری اعتماد: اگر مشتریان نتوانند به یک سازمان برای انجام آن چیز که که آنها می خواهند اعتماد کنند، مشتریان از سازمان ابراز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش اجرای CRM بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری چارﭼﻮب گارﺗﻨﺮ ﮔﺎرﺗﻨﺮ[1] و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ، CRM را ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری ، درآﻣﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان اجرای CRM بر کیفیت کلی روابط مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری – ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ: ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﺷﮑﺴﺖ CRM اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ دارای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی اجرای CRM بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری 2مدل ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی CRM ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺳﻮﻓﯿﺖ[1] ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ رﺷﺪ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف CRM ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان پایان نامه مدیریت:میزان اجرای CRM بر ویژگیهای خدمات بر اساس مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری روش گرد آوری اطلاعات :   ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش عبارتند از: 1- مطالعه اسناد ومدارک[1] 2- توزیع ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیراجرای CRM بر ویژگیهای خدمات بر اساس مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری تعریف واژه ها مشتری مشتری همان کسی می باشد که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات تولیدی را مصرف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان پایان نامه با موضوع نقش اجرای CRM بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری مقدمه این پژوهش قصد دارد تأثیر CRM را بر کیفیت ارتباط با مشتری مورد مطالعه قرار دهد. در این فصل چارچوب نظری ادامه مطلب…

By 92, ago