پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر معیار¬های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی

  عنوان کامل پایان نامه :  به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد مراحل اجرای پروژه یک‌ پروژه‌ مجموعه‌­ای‌ از فعالیت‌هاست‌ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:میزان اجرای CRM بر تمایل مشتری به توصیه و ارائه نظرات و پیشنهادات

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری  ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺑﻪروز داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓﻖ CRM ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه تعیین اجرای CRM بر اطلاعات دریافت شده توسط مشتری

سایت منبع   عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری وفاداری مشتری: “ظهور مفهوم وفاداری به آغاز دهه 1940 بر می گردد. این سازه بیانگر دو مفهوم جداگانه یعنی ترجیحات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش اجرای CRM بر اعتماد مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری دﻻﯾﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻔﺎده از CRM ﺳﯿﺴﺘﻢ CRM ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮی ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺎﻻ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه درباره نقش اجرای CRM بر کیفیت کلی روابط مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری ارتباطات: مدیریت ارتباط با مشتری قادر می باشد فاصله بین مشتریان و سازمان را کاهش دهد و با وفاداری مشتری، خدمت برتر، ادامه مطلب…

By 92, ago