عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

– شار مغناطیسی:

هرگونه اعوجاج در چگالی شار فاصله هوائی ناشی از خطاهای استاتور، یک شار هم‌فاز محوری در محور موتور ایجاد می کند که می‌تواند توسط یک کلاف جستجوی نصب شده روی محور موتور حس گردد ]1[ و ]40-42[. شار فاصله هوایی همچنین می‌تواند با اندازه‌گیری ولتاژ کل دو کلاف موتور که بطور مناسب جاسازی شده‌اند، حس گردد ]40و43[. با بهره گیری از حداقل چهار کلاف جستجو که بصورت متقارن محوری در محور موتور جاسازی شده‌اند، rms شار نشتی محوری موثر در این چهار کلاف در موتور سالم و سپس با وجود خطای اتصال حلقه اندازه‌گیری شده و از اختلاف این دو مقدار وجود خطا عیان می گردد. با این روش می‌توان مکان حلقه اتصال کوتاه شده را نیز تعیین نمود ]44[.

ضعف اساسی این شاخص آن می باشد که ممکن می باشد بستن کلاف‌های جستجو برای اندازه‌گیری شار محوری در هر موتوری امکان‌پذیر نباشد و یا نصب آنها پیچیدگی‌های زیادی دربر داشته باشد]44[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید