تکه هایی از این پایان نامه :

ولتاژ موتور:

از سیگنال‌های ولتاژ برای تشخیص خطا اتصال حلقه سیم‌پیچی استاتور بهره گیری شده می باشد ]10و14و71[. بدین مقصود می‌توان از جمع جبری ولتاژهای سه فاز بهره برد]71[. این روش متکی بر تغییر برآیند ولتاژ فازها، به خاطر خطای حلقه به حلقه در یک فاز استاتور می باشد. در حالت تعادل موتور، جمع جبری ولتاژها صفر می باشد و با بروز خطا این حاصل جمع صفر نخواهد بود. لذا از مقدار موثر این حاصل جمع به عنوان پارامتری برای تشخیص خطا میتوان بهره گیری نمود. اگر جمع جبری ولتاژهای سه فاز در هر لحظه با Vsum(t) نشان داده گردد، در حالت تعادل موتور سالم داریم:

(1-4)

اما در شرایط عدم تعادل ناشی از خطای سیم پیچ استاتور خواهیم داشت:

(1-5)

مقدار موثر Vsum(t) بعنوان شاخص خطای اتصال حلقه از ارتباط زیر بدست می‌آید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(1-6)

زیرا در یک موتور واقعی، تعادل کامل فازها () در حالت سالم نیز وجود ندارد , این روش عملاً در موتور تحت بار از حساسیت اندکی برخوردار می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: