عنوان کامل پایان نامه :تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان

تکه هایی از این پایان نامه :

1-3-روش های بخش بندی و خوشه بندی گویندگان

تاکنون روش های مختلفی برای بخش بندی و خوشه بندی گویندگان در یک جریان صوتی پیشنهاد شده می باشد. روش های بکارگرفته شده را میتوان در سه دسته طبقه بندی نمود:

1-3-1-روش بر اساس فاصله

در این روش بخش بندی گویندگان به دو بخش اصلی تقسیم می گردد:

1)آشکارسازی تغییر گوینده[4]: در آغاز آشکارساز تغییر گوینده جریان صوتی[5] را به سگمنت های کوچکتر که شامل گفتار تنها یک گوینده هستند، تقسیم می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2)خوشه بندی سگمنت ها(بخش ها): ادغام سگمنت های گفتاری متعلق به هر گوینده می باشد. این ادغام با بهره گیری از یک معیار فاصله که شباهت بین دو سگمنت را اندازه می گیرد انجام می گردد. مزیت این روش آن می باشد که به هیچ اطلاعات قبلی نیاز ندارد اما زیرا خوشه بندی بر اساس فاصله بین سگمنت های مجزا می باشد وسگمنت های خیلی کوتاه نمی توانند به اندازه کافی مشخصات یک گوینده را توصیف کنند، پس سگمنت های خیلی کوتاه روی دقت این روش تاثیر نامطلوب دارند.[16و17] عیب این روش، متکی بودن بر فاصله می باشد، که موجب می گردد مقاومت و پایداری زیادی نداشته باشد.[15]

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: