عنوان کامل پایان نامه :تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-1-پیش پردازش

در این مرحله اعمال پنجره، فیلتر کردن اطلاعات و … انجام می گردد. برای مطالعه سیگنال، آغاز سیگنال قاب- بندی[1] می گردد. در اکثر الگوریتم های پردازش گفتار برای کمترکردن تاثیر لبه ها در طیف، از پنجره های همینگ یا هنینگ بجای پنجره مستطیلی و بطور هم پوشان بهره گیری می گردد. شکل (2-2) نمایش یک پنجره همینگ در حوزه زمان می باشد.

شکل (2-2): نمایش پنجره همینگ 512 نقطه ای در حوزه زمان

در تحلیل سیگنال های صوتی عموما از تحلیل های طیفی بهره گرفته می گردد. خصوصیت جالب سیگنال صوتی که در کار با آنها بسیار کارآمد می باشد، نیمه ساکن[2] بودن آنها در حوزه فرکانس می باشد. به این معنی که در بازه های زمانی چند 10 میلی ثانیه ای رفتار سیگنال از نظر تحلیل فرکانسی ثابت می ماند. رفتار فازی اهمیتی ندارد، زیرا اطلاعات مهم برای گوش بشر، همان اطلاعات دامنه ی طیفی سیگنال می باشد.[79] پس این سیگنال ها در فواصل زمانی که تغییرات آکوستیکی محسوس ندارند، دارای ویژگی های منحصر به خود هستند. که با استخراج این ویژگی ها میتوان الگوی رفتاری سیگنال را مدل نمود. برای این امر پنجره ای با طول چند ده میلی ثانیه در نظر گرفته و با لغزاندن پنجره روی کل سیگنال، ویژگی ها در هر پنجره استخراج می گردد. پنجره ها با همپوشانی هستند.[79]

[1] .Frame

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.Quasi – Stationary

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: