عنوان کامل پایان نامه :تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-2-استخراج ویژگی[1]

یکی از نکات مهم در پیاده سازی VADها، انتخاب ویژگی و یا ویژگی هایی می باشد که بتوان به کمک آنها به فرق دو ناحیه سکوت وگفتار پرداخت. در این مرحله پارامترهای مورد نیاز از فریم مربوطه استخراج می شوند. عموما پارامترهایی انتخاب می شوند که فاکتور خوبی برای فرق[2] نواحی سکوت و غیر سکوت از هم باشند. از یک دیدگاه میتوان ویژگی های سیگنال گفتار را به دو دسته زیر تقسیم نمود:

1-ویژگی هایی که با مفاهیم سطح بالایی مانند: گویش(لهجه)، بستر سخن، شیوه ی صحبت کردن فرد خاص و مواردی مانند شرایط احساسی گوینده سرو کار دارند.

2-ویژگی هایی که با مفاهیم سطح پایینی مانند: فرکانس گام[3] (فرکانس پایه ای که تحت آن ارتعاش تارهای صوتی انجام می گردد.) شدت صوت، فرکانس های مشتق[4]، خود همبستگی[5] طیفی سرو کار دارند. در حالت کلی این ویژگی ها با تحلیل طیف سیگنال در بازه های کوتاه زمانی بدست می آیند.[79] شمای کلی سیستم استخراج ویژگی در شکل (2-3) نشان داده شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: