عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری

اعتماد:

اگر مشتریان نتوانند به یک سازمان برای انجام آن چیز که که آنها می خواهند اعتماد کنند، مشتریان از سازمان ابراز نارضایتی می کنند( ون لاواردن[1] ، ون دیر ویل[2]، بال[3] و میلن[4]، 2003 ).

بعضی از جنبه های اعتماد این می باشد که سازمان به تعهدات خود اقدام نماید و در زمان مقرر به آن چیز که متعهد شده می باشد اقدام نماید.

“دور[5] و همکاران(1987) عقیده دارند  اعتماد یکی از مهمترین بنیان های بازاریابی ارتباط مند می باشد. دوایر و همکاران اعتماد را به عنوان اعتقاد یک طرف ارتباط به قابل اتکا بودن گفته ها و تعهدات طرف دیگر تعریف می کنند” (رنجبریان و براری، 1388).

“مورگان[6] وهانت[7]، (1994) بر این باورند که شکل گیری اعتماد در ارتباط متضمن داشتن سطحی از اطمینان به راستی و درستی قول و وعده های طرف مقابل توسط هر یک از طرفین می باشد. آنها همچنین علت تأکید بر اعتماد به عنوان یک متغیر بازاریابی ارتباط مند را در ضرورت آن برای شکل گیری مبادلات ارتباط ای می دانند” (رنجبریان و براری، 1388).

[1] – Van  Iwaarden

[2] – Van der Wiele

[3] – Ball

[4] – millen

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] – Dwyer, F. R.,

[6] – Morgan, R. M .,

[7] – Hunt, S. D.,

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

1-4-1-هدف اصلی :

تعیین تأثیر CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری

1-4-2-اهداف فرعی :

 1. تعیین اثر اجرای CRM بر ویژگیهای خدمات بر اساس مشتری
 2. تعیین اثر اجرای CRM بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری
 3. تعیین اثر اجرای CRM بر کیفیت کلی روابط مشتری
 4. تعیین اثر اجرای CRM آسودگی و راحتی مشتری
 5. تعیین اثر اجرای CRM بر اعتماد مشتری
 6. تعیین اثر اجرای CRM بر رضایت مشتری
 7. تعیین اثر اجرای CRM بر تعهد مشتری
 8. تعیین اثر اجرای CRM بر وفاداری مشتری
 9. تعیین اثر اجرای CRM بر حفظ مشتری
 10. تعیین اثر اجرای CRM بر اطلاعات دریافت شده توسط مشتری
 11. تعیین اثر اجرای CRM بر تمایل مشتری به توصیه و ارائه نظرات و پیشنهادات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری  با فرمت ورد