عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام

قلمرو موضوعی: در این پژوهش به مقصود مطالعه عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان از آمیخته بازاریابیP7 بهره گیری کردیم. هفت عنصر آمیخته بازاریابی شامل: محصول، قیمت، مکان، ترفیع، اساتید و کارکنان دانشگاه ، تجهیزات فیزیکی و فرایندها می­باشد.

قلمرو مکانی پژوهش شامل مطالعه دانشجویان دانشگاه ایلام می­باشد.

قلمرو زمانی پژوهش نیز از اسفند 1392 تا تیر ماه 1393 را در بر می‌گیرد.

 

1-7- روش‌شناسی پژوهش:

این پژوهش یک پژوهش کمی و از نظر هدف کاربردی می باشد. همچنین از نظر روش پژوهش، تحقیقی توصیفی- پیمایشی می باشد. این پژوهش از این دیدگاه که به مطالعه تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر جذب دانشجویان می­پردازد ” توصیفی ” و از این لحاظ که نتایج پژوهش می­تواند به مقصود جذب بیشتر دانشجو برای دانشگاه­ها به کار گرفته گردد “کاربردی” می باشد. همچنین این پژوهش از نوع اکتشافی و فاقد فرضیه و تنها به دنبال پاسخ به سؤالات پژوهش بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش جمع‌آوری اطلاعات به دو دسته میدانی و کتابخانه‌ای تقسیم می گردد. برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به چهارچوپ نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر جهت پاسخگویی به سؤالات از روش میدانی (ابزار پرسشنامه) بهره گیری شده می باشد. پرسشنامه این پژوهش یک­بخشی می­باشد و شامل سؤالاتی می باشد که متغیرهای پژوهش (قیمت، افراد، ترفیع، فرایند، تجهیزات فیزیکی، مکان، محصول و  فرایند انتخاب) را می‌سنجد.

جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان در دانشگاه ایلام می‌باشد که حدود تعداد 6000  نفر فرض شده می باشد. جامعه این پژوهش محدود می باشد و تعداد340 نمونه بایستی واکاوی گردد. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده توسط پرسشنامه از نرم‌افزار 18 spss  و برای ترسیم نمودارهای بخش آمار توصیفی از نرم‌افزار اکسل  بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

1- شناسایی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- رتبه­بندی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

 

1-4-2- اهداف جزئی:

1- شناسایی اندازه تأثیر  قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- شناسایی اندازه تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

3- شناسایی اندازه تأثیر  ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

4- شناسایی اندازه تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام

5- شناسایی اندازه تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام .

6- شناسایی اندازه تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

7- شناسایی اندازه تأثیر افراد (اساتید و کارکنان دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام  با فرمت ورد