عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

متغیرهای پژوهش و تعاریف مفهومی و عملیاتی آنها

در مطالعه حاضر سبک های تصمیم گیری مدیران (عقلایی- شهودی- وابستگی- اجتنابی- آنی- مشارکتی) متغیر” مستقل” و نوآوری سازمانی، متغیر “وابسته” قلمداد می گردد.

1-5-1 سبک تصمیم گیری عقلایی (تعریف مفهومی):

این سبک بیانگر شناسایی تمامی راهکارهای ممکن، ارزیابی نتایج هر راهکار از تمامی جنبه های مختلف و در نهایت انتخاب راهکار بهینه و مطلوب توسط تصمیم گیرنده در هنگام روبرو شدن با شرایط تصمیم گیری می باشد. به تعبیری در این سبک تصمیم گیری، مسأله رخ داده به گونه دقیق قابل تعریف بوده و فرد تصمیم گیرنده از یک فرآیند ثابت و کاملاً مشخص جهت انتخاب و اجرای بهترین راه حل و دستیابی به اهداف پیروی می کند (هادی زاده مقدم، 1387).

1-5-2 سبک تصمیم گیری عقلایی (تعریف عملیاتی):

مقصود از سبک تصمیم گیری عقلایی در این مطالعه، نمره ای می باشد که آزمودنیها از سؤالات (1-4-7-13- 25) پرسشنامه بروس و اسکات کسب نموده اند.

1-5-3 سبک تصمیم گیری شهودی (تعریف مفهومی):

تصمیم گیری شهودی فرآیندی ناخودآگاه می باشد که در سایه تجارب استنتاج شده بدست می آید. در این شیوه تصمیم گیری فرد تصمیم گیرنده منطق روشنی در ارتباط با درست بودن تصمیم خود ندارد بلکه با تکیه بر بینش، فراست، و برداشتهای درونی خود آن چیزی را که فکر می کند درست می باشد انجام می دهد (هادی زاده مقدم، 1387).

1-5-4 سبک تصمیم گیری شهودی (تعریف عملیاتی):

مقصود از سبک تصمیم گیری شهودی در این مطالعه، نمره ای می باشد که آزمودنیها از سؤالات (3-12- 16-17) پرسشنامه بروس و اسکات کسب نموده اند.

1-5-5 سبک تصمیم گیری وابستگی (تعریف مفهومی):

این سبک بیانگر عدم استقلال فکری و عملی تصمیم گیرنده و تکیه بر طرفداری ها و راهنمایی های دیگران در هنگام اتخاذ تصمیم می باشد (هادی زاده مقدم، 1387).

1-5-6 سبک تصمیم گیری وابستگی (تعریف عملیاتی):

مقصود از سبک تصمیم گیری وابستگی در این مطالعه، نمره ای می باشد که آزمودنیها از سؤالات (2- 5- 10- 18- 22) پرسشنامه بروس و اسکات کسب نموده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد