عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واکاوی گاز :

پالس‌های مدولاسیون پهنای باند فرکانس زیاد، پیک‌های ولتاژ بیش از حد تحمل عایق ایجاد می کند که منجر به شروع تخریب عایقی موتور می گردد. با تخریب عایق الکتریکی داخل موتور، گاز مونواکسید کربن تولید شده و به سمت سیستم خنک کننده هوا می‌رود. مونواکسیدکربن حاصل حمله ویران‌گری را به عایق کرده و سبب شکست عایقی و پیری عایقی می گردد ]31-33[. پس آشکارسازی تولید مونواکسید کربن می تواند حاکی از شروع اقدام تخریب عایق و پیدایش خطا سیم‌پیچ باشد. این آشکارسازی توسط روش جذب مادون قرمز میسر می گردد ]1[.

1-3-1-6- ضربه :

از آزمایش ضربه نیز برای تشخیص خطاهای سیم‌پیچ استاتور بهره گیری می گردد. در آزمایش مقایسه‌ای ضربه، به گونه همزمان دو پالس ولتاژ با طیف فرکانسی کاملا برابر روی دو سیم‌پیچ از استاتور موتور القایی سه فاز اعمال شده و پالس های منعکس شده توسط اسیلوسکوپ آشکارسازی می گردد. از مقایسه پالس های منعکس شده از سیم‌پیچ‌ها می‌توان به وجود خطاهای عایقی بین سیم‌پیچ‌ها، کلاف‌ها، و زمین پی برد ]2[. در واقع این آزمایش یک روش پیشگویانه برای آشکارسازی ضعف‌های عایقی قبل از وقوع اتصال حلقه می باشد. یک وسیله الکترونیکی بنام Surge Tester نیز برای مکانیابی خطاهای عایقی و نامتقارنی سیم‌پیچ‌های سه فاز ساخته و به بازار عرضه شده می باشد ]34-37[. از آنجا که این آزمایش مستلزم تجهیزات اضافی خاصی می باشد، هزینه زیادی دارد. همچنین انجام این آزمایش پیچیده می باشد و نمی تواند به هنگام انجام گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: