شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

3-6-  تعیین مقادیر  و

در یک موتور القایی معین  و  بایستی بگونه‌ای انتخاب شوند که بیشترین انطباق بین منحنی مغناطیسی حاصل از مدلسازی با منحنی حاصل از آزمایش عملی حاصل گردد. برای این مقصود منحنی مغناطیسی موتور القایی در اقدام اندازه‌گیری شده و سپس از یک الگوریتم هوشمند برای تعیین مقادیر بهینه  و  بهره گیری به اقدام آمد.

3-6-1- الگوریتم ژنتیک

شکل (3-10) مراحل کار الگوریتم را با سه عملگر تولید مثل، تزویج و جهش نشان می‌دهد.

شکل 3-10- طریقه کار الگوریتم ژنتیک

برای شناسائی پارامترها، داده‌های نمونه برداری شده بصورت زوج‌های ورودی / خروجی  مورد نیاز می باشد. متغیرهای انتخابی بعنوان ورودی و خروجی می‌بایست به سادگی قابل اندازه‌گیری باشند. ولتاژهای خط بعنوان ورودی،جریان های فاز بعنوان خروجی، بهترین انتخاب ما هستند. مولفه‌های بردارهای ورودی / خروجی آزمایشی و خروجی حاصل از شبیه‌سازی یعنی ،  و  در ارتباط (3-66) نشان داده شده‌اند.

(3-66)

تابع معیاری مطابق با ارتباط (2-67) برای الگوریتم ژنتیک تعریف شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: