شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-2-6- اندازه متناوب بودن[1]

این پارامتر یکی از پارامترهای رایج دیگری می باشد که در VAD ها مورد بهره گیری قرار می گیرد. میتوان سیگنال گفتار را از لحاظ چگونگی ایجاد به سه دسته صدادار، بی صدا و سکوت تقسیم نمود. واج های صدادار به دلیل تحریک شدن و ارتعاش تارهای صوتی، دارای ماهیت تناوبی می باشند. از این نکته در تشخیص نواحی صدادار در سیگنال گفتار بهره گیری می گردد. اما بهره گیری از این پارامتر در VAD کار تشخیص را در نواحی رخداد واج- های بی صدا کمی سخت می کند. نحوه محاسبه این پارامتر بطور اختصار در زیر آمده می باشد.[34] فرض می- کنیم که  s(i) = so(i) + n(i)و در آن so(i)، قسمت متناوب و n(i) قسمت نامتناوب سیگنال s(i) باشد بطوری که  so(i)= so(i+kpo)  و po تناوب so(i) در طول قاب باشد. فرض می کنیم که از روی s(i) یک تخمین از po یعنی  را بدست بیاوریم. برای این کار  و یا  را که تخمینی از so(i) می باشد را بصورت ارتباط (2-18) می نویسیم.

2.Periodicity

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: