عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

ب)  تابع عضویتweekdays

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن  اینکه بار مصرفی در روزهای مختلف هفته تغییر خواهد پیدا نمود و خصوصاً در روزهای آخر هفته (پنج شنبه و جمعه) به گونه محسوس این تفاوت احساس می گردد جهت پیش بینی بار کوتاه مدت این متغیر نیز لحاظ شده می باشد.

در این ورودی روزهای شنبه تا چهارشنبه با درجه عضویت 1 و روزهای پنجشنبه با درجه عضویت کمتر از 5/0و روزهای جمعه با درجه عضویت صفر تعریف شده می باشد.

این تابع به صورت زیر طراحی شده می باشد:

 

شکل 4-3) نمودار تابع weekdays

 

ج) تابع عضویت Temperature

این تابع نیز شامل 4  پارامتر با تابع عضویت مثلثی می باشد که در محدوده 40-0 تعریف شده که این محدوده با در نظر داشتن دمای حداقل و حداکثر استان مازندران در طول سال 92 در نظر گرفته شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: