تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- روش های دسترسی چندگانه

برای تخصیص منابع مخابراتی میان کاربران متعدد روش های مختلفی هست که هدف آن ها از یک سو سرویس دهی مناسب به همه کاربران تحت پوشش و از سوی دیگر حداقل کردن اثر تداخلی آن ها بر روی یکدیگر می باشد.

1-1-1- روش دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس FDMA

ظهور مدولاسیون فرکانس رادیویی در اوایل قرن بیستم باعث گردید ارسال های رادیویی بتوانند در یک زمان و مکان یکسان وجود داشته باشند بدون آنکه بر روی یکدیگر ایجاد تداخل نمایند. این امر با بهره گیری از فرکانس های حامل[1] متفاوت امکان پذیر می گردید. این ایده در سیستم های تلفن راه دور با سیم نیز بهره گیری می گردید. دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس، فرکانس حامل متفاوتی به هر کاربر اختصاص می دهد به گونه ای که طیف نهایی حاصل بدون هم پوشانی میان ارسال کننده های مختلف باشد(شکل 1).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: