عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

تخلیه جزیی :

تخلیه جزیی، که در گذشته بعنوان کرونا شناخته می گردید یک تخلیه الکتریکی (جرقه) کوچک می باشد که بخاطر نقص عایقی و در حفره های موجود در داخل عایق اتفاق می‌افتد. ضعف ساختاری و گرمای بیش از حد دو عامل لایه لایه شدن عایق از داخل و ایجاد حفره‌های هوا در آن می باشد ]25و26[.تخلیه جزئی می‌تواند باعث خوردگی قسمت‌های اساسی عایق و از اینرو پیری عایقی گردد. آزمایش واکاوی تخلیه جزیی، یکی از روش‌های ابتدایی برای تعیین سلامت سیم‌پیچ می باشد که بصورت به هنگام انجام می گردد. این آزمایش اولین بار در سال 1976 ارائه گردید و بر روی هیدروژنراتورها اعمال گردید. بعد از آن روش‌های به هنگام با بهره گیری از حسگرهای مخصوص توسعه یافتند. به نحوی که هم اکنون شناسایی خطا سیم پیچی استاتور با آزمایش تخلیه جزئی به هنگام به راحتی امکان‌پذیر می باشد. یعنی بوسیله اندازه گیری مقدار تخلیه جزئی یک سیم‌پیچی، می‌توان اندازه سلامتی سیم‌پیچی را تعیین نمود ]27-30[. با این حال در این روش نیز قابلیت اطمینان و دقت کافی در تشخیص خطای سیم‌پیچ استاتور، مخصوصا در مراحل اولیه (اتصال تک حلقه)، وجود ندارد و هزینه و معضلات نصب حسگر از نقاط ضعف دیگر آن محسوب می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: