تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مولدهای پراکنده تجدید ناپذیر

ظرفیت تولیدات پراکنده فسیلی در سال های اخیر حدود GW20بوده که تقریبا 10 درصد کل ظرفیت نیروگاههای جهان می باشد که این مقدار با ظرفیت نیروگاه‌های هسته ای قابل مقایسه می باشد.  بیش از نیمی از این ظرفیت در حالت پشتیبان و رزرو قرار دارد و نحوه بهره گیری آنها در ساعات اوج بار یا دائم کاری باشد. با در نظر داشتن منابع سوخت ارزان در ایران بهره گیری از نیروگاه های تولید پراکنده با سوخت فسیلی از نظر اقتصادی به صرفه می باشد[35]. مثلا موتور احتراق درونی دارای هزینه کلی کمتر نسبت به دیگر نیروگاههای تولید پراکنده اعم از تجدید پذیر و یا تجدیدناپذیر می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: