عنوان کامل پایان نامه :مطالعه و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- مقایسه روش های آشکارسازی کور

در نمودار زیر به مقایسه روش های عیان سازی کور معرفی شده پرداختیم و عملکرد آشکارسازهای MOE، ناهمبسته کننده مبتنی بر زیر فضاها و MMSE مبتنی بر زیر فضاها را  با یکدیگر و با آشکارساز سنتی مقایسه نمودیم. دقّت نمایید که اطلاعات این آشکارسازها با یکدیگر یکسان می باشد و تنها شکل موج امضا و هم زمانی با کاربر مورد نظر را شامل می گردد. در شبیه سازی های انجام شده برای تخمین ماتریس هم بستگی، در روش مبتنی بر زیرفضاها، از 20 سمبل ورودی بهره گیری شده می باشد. مسلما تعداد مناسب برای این تخمین به تعداد کاربران فعّال و بهره گستردگی وابسته می باشد. در این شکل تفاوتی میان آشکارسازهای نا همبسته کننده و MMSE نظاره نمی گردد. امّا با افزایش تعداد کاربران می توان به تفاوت میان آن ها پی برد. این موضوع نیز در شکل بعد مطالعه شده می باشد.

در شکل زیر با افزایش تعداد کاربران فعّال از 4 به 7 در حالی که بهره گسترش 9 می باشد، به مقایسه تفاوت در عملکرد آشکارسازهای کور ناهمبسته کننده و MMSE مبتنی بر زیر فضاها پرداختیم. در این حالت با زیاد شدن تعداد کاربران دگرهمبستگی آن ها افزایش می یابد و این موضوع خود باعث کوچک شدن مقادیر ویژه ماتریس فضای سیگنال می گردد که باعث می گردد ضرایب آشکارسازی MMSE که متناسب با  می باشد به بی نهایت میل نمایند. امّا در مورد آشکارسازی ناهمبسته کننده که در آن ضرایب آشکارساز متناسب با  هستند، این مورد رخ نمی دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: