عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

1-2) راهکارها

با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده در بخش قبل خریداران انرژی الکتریکی کوشش می کنند پیش بینی نیاز مصرف خود را تا حد امکان کمتر از مقدار واقعی اعلام نمایند. زیرا که این امر علاوه بر اینکه خریداران را از حداقل شدن قدرت درخواستی مطمئن می کند در صورت جریمه شدن نرخ جریمه کمتر از حالتی می باشد که پیش بینی بیشتر از مصرف واقعی باشد. اما بایستی توجه داشت که پیش بینی کمتر از نیاز مصرف نیز پیامدهای زیر را به دنبال خواهد داشت.

1- افزایش احتمال جریمه شدن به دلیل افزایش قدر مطلق خطا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- افزایش احتمال جریمه شدن به دلیل افزایش متوسط قدرمطلق خطا

3- افزایش شاخص جریمه خطای پیش بینی نیاز مصرف و نیاز مصرف واقعی شرکت برق منطقه ای

جهت کاهش این پیامدها لازم می باشد برای پیش بینی نیاز مصرف کمتر از مصرف تدابیری اندیشیده گردد تا اثرات این عواقب کاهش یابد.

همانطور که ملاحظه می گردد برای کاهش هزینه خرید انرژی الکتریکی بهتر می باشد پیش بینی نیاز مصرف کمتر از میزانی باشد که امکان مصرف آن هست. اما نکته مهم این می باشد که نیاز مصرف چه مقدار کمتر پیش بینی گردد. برای این مقصود لازم می باشد به این نکته توجه داشت که در صورت تجاوز متوسط قدرمطلق خطا از حد مجاز، خریداران مشمول پرداخت جریمه می گردند. از این رو پیش بینی نیاز مصرف بایستی به گونه ای باشد که اولا خریدار مشمول پرداخت جریمه برای افزایش متوسط خطای از مقدار مجاز نگردد و ثانیا در ساعاتی که مصرف بیشتر می باشد خریدار با در نظر داشتن افزایش بازه خطای مجاز، آزادی بیشتری در پیش بینی نیاز مصرف دارد. با در نظر داشتن نکات ذکر گردیده این ایده در ذهن القا می گردد که برای پیش بینی کمتر در هر ساعت بایستی به مصرف و حد مجاز متوسط خطا توجه داشت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: