عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

2-4-3) پیش بینی بار با بهره گیری ازآمارهای مستقل

دراین روش با بهره گیری ازآمارهای مستقل دیگر نظیر جمعیت، تعداد خانوار تخمینی، وسایل الکتریکی هر خانوار و همچنین اطلاعاتی در ارتباط با رشدمشترکین و سطح درآمدی آنها، رشد سرانه مصرف و طرح های جامع شهرسازی می توان بار آینده را پیش بینی نمود. بعضی از روشهایی که با بهره گیری ازاطلاعات فوق پیش بینی بار را انجام می دهند عبارتند از:

  • روش مصرف نهایی(End Use)
  • روش کاربری ارضی (Land Use)

که در ادامه به مطالعه آنها می پردازیم:

 

2-4-4) روش مصرف نهایی

در این روش،پیش بینی بار براساس انرژی مصرفی وسایل الکتریکی موجود انجام می شود وطی سه مرحله اساسی زیر پیش بینی انجام می گردد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • پیش بینی رشد
  • تحلیل توسعه
  • تحلیل مصرف

درقدم اول که بحث پیش بینی رشد مطرح می گردد، تعداد واحدهای مصرف کننده انرژی ونوع وسایل و لوازم مصرفی آنها مورد مطالعه قرار گرفته و با در نظر داشتن اندازه رشد خرید وسایل الکتریکی و اندازه رشد مصرف انرژی، درقدمهای بعدی یعنی تحلیل مصرف، بار کل منطقه برآورد خواهد گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد