تکه هایی از این پایان نامه :

2-5-3) تحلیل نتایج حاصل ازمدل رگرسیون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با مقایسه بارهای پیش بینی شده به روش رگرسیون و بار واقعی اعمال شده به شبکه، با یک نگاه سطحی نتیجه خواهیم گرفت که دقت مدل رگرسیونی جهت پیش بینی بار، بالا خواهد بود، اما اگر بخواهیم برای پیش بینی بار ساعات آینده از این مدل بهره گیری نمائیم، آغاز بایستی مدل رگرسیونی برازش شده مورد تائید قرار گیرد.

برای اثبات و تائید مدل بدست آمده، آزمونهای مختلفی اعمال می گردد. یکی از این آزمونها، آزمون فرض می باشد که در ذیل به مطالعه اجمالی درمورد آن می پردازیم.

الف) آزمون فرض آماری

صحت یک فرضیه آماری فقط با بهره گیری از نمونه ایn تایی از جامعه آماری و توزیع نمونه گیری آماره  مشخص می گردد.در بحث “آزمون فرض ” تائید یا رد فرض صفر  به توزیع نمونه گیری آماره بستگی دارد. واضح می باشد که توزیع آماره، متاثر از توزیع جامعه وشرایط برآورد و همچنین حجم نمونه می باشد. بسته به اینکه فرضیه پژوهشی چه نوع پارامتری را اظهار می کند، توزیع نمونه گیری آماره و آماره آزمون تغییر خواهد نمود ]16[

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: