عنوان کامل پایان نامه :تشخیص گوینده در محیط شامل  چند گوینده با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-2-4-ضرایب LPC[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ضرایب LPC از دیگر پارامترهایی می باشد که میتوان از داخل هر فریم گفتار آنها را استخراج نمود. ضرایب LPC برای فریم iام  بصورت برداری ai =(ai (0),ai (1),…,ai (p)) نشان داده می گردد. (p درجه LPC  میباشد.) این ضرایب بیشتر در کد کردن اطلاعات با در نظر داشتن چگونگی ایجاد صوت در بشر به کمک یک فیلتر تمام قطب مورد بهره گیری قرار می گیرد. ایده بهره گیری از این بردار ویژگی در VAD ها بدین گونه می باشد که سیگنال گفتار را به سه دسته صدادار[2]، بی صدا و سکوت (ناحیه نویزی فاقد گفتار) تقسیم می کنند. سپس بطور میانگین برای هر دسته یک سری ضرایب LPC از درجه P  استخراج می گردد. حال با ورود یک فریم مشکوک، پس از بدست آوردن ضرایب LPC فریم مزبور، فاصله این بردار از تک تک بردارهای متناظر با سه دسته فوق را بدست می- آورند. چگونگی بدست آوردن فاصله مزبور از راه های مختلف امکان پذیر می باشد. در [48] از محاسبه فاصله به روش Itakura بهره گیری شده می باشد. در نهایت با مطالعه فاصله بردار فریم مزبور با هر دسته، نزدیکترین دسته انتخاب می گردد. در [41] از جمع مربع های ضرایب LPC، بعنوان یک ویژگی بهره گیری شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: