تکه هایی از این پایان نامه :

توان:

از بعضی مولفه های فرکانسی طیف توان الکتریکی لحظه‌ای نیز به عنوان شاخص خطای سیم‌پیچ استاتور بهره گیری شده می باشد ]9[. فرکانس این مولفه ها وابسته به خطا و مستقل از سرعت سنکرون موتور می باشد. با به کارگیری توان لحظه‌ای، قابلیت اطمینان در تشخیص خطا در موتورهای القایی افزایش می‌یابد ]68[. این شاخص از عوامل جنبی مثل نامتعادلی ولتاژ تغذیه و نامتقارنی‌های ذاتی موتور و تجهیزات و تغییرات بار اثر می‌پذیرد. از آنجا که این شاخص نیاز به اندازه‌گیری ولتاژ و جریان دارد، نسبت به شاخص‌های جریان خط هزینه زیادتری در بر دارد.

1-3-2-3- ماتریس امپدانس توالی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از تحلیل امپدانس ظاهری توالی منفی موتور القایی نیز به عنوان شاخص غیر‌تهاجمی تشخیص خطای سیم‌پیچی استاتور بهره گیری شده می باشد ]11و52و69و70[. این امپدانس از نسبت فازور ولتاژ توالی منفی به فازور جریان توالی منفی بدست می‌آیدو در برابر تغییرات بار و نوسانات ولتاژ تغذیه حساسیت کمتری دارد. از این رو می‌تواند شاخص مطلوبی برای تشخیص خطای اتصال کوتاه حلقه به حلقه بشمار آید. از طرفی زیرا این شاخص نیازمند دو حسگر برای اندازه‌گیری ولتاژ و جریان می باشد، گران‌تر از شاخص‌های جریان می باشد.

از امپدانس هیبرید، که نسبت فازور ولتاژ توالی مثبت به فازور جریان توالی منفی می باشد به عنوان شاخص خطای اتصال حلقه بهره گیری شده می باشد]70[. با در نظر داشتن اینکه نامتعادلی‌های تغذیه و نامتقارنی‌های ذاتی موتور نیز ایجاد جریان توالی منفی می‌کنند، به نظر می‌رسد این شاخص نیز از قابلیت اطمینان کافی در تشخیص خطا برخوردار نیست.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: