تکه هایی از این پایان نامه :

1-3-2-روش بر اساس مدل

در روش بخش بندی بر اساس مدل برای هر گوینده موجود در فایل صوتی با بهره گیری از داده های آموزشی یک مدل آموزش داده می گردد. و این کار قبل از بخش بندی انجام می گردد و سپس یک بخش بندی با بهره گیری از مدل های پنهان مارکوف [1] برای یافتن بهترین دنباله زمانی گویندگان[2] انجام می گردد. جریان صوتی ورودی با بهره گیری از این مدل ها توسط انتخاب بیشترین درست نمایی دسته بندی می گردد. در این روش، بخش بندی توسط مطالعه ماکزیمم درست نمایی کلی[3] انجام می گردد. در هر صورت بیشتر روش های بر اساس مدل به اطلاعات قبلی برای آماده سازی مدل های گویندگان نیاز دارند.

1-3-3-روش هیبرید یا ترکیبی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این روش ها جدید و متنوع هستند و هنوز برای حصول نتایج بهتر بر روی آنها کار می گردد. این روش ترکیبی از دو روش بر اساس فاصله و بر اساس مدل می باشد. نتایج حاصل از این روش در سیستم های پردازش گوینده بطور قابل ملاحظه ای بهتر از سایر روش های دیگر می باشد.[15][17] برای نمونه در این روش یک الگوریتم بخش بندی بر اساس فاصله، تنها برای ساخت یک مجموعه اولیه مدل های گویندگان بکار می رود. سپس با شروع از این مدل ها، بخش بندی بر اساس مدل انجام می گردد و با ترکیب خوشه بندی بر اساس فاصله و بر اساس مدل دقت خوشه بندی افزایش می یابد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: