عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

مدلسازی و شبیه‌سازی موتور القایی با عیب اتصال حلقه به حلقه در سیم‌پیچی استاتور

 3-5-1- مدل‌سازی دورهای اتصال کوتاه شده

برای مدلسازی موتور با عیب حلقه به حلقه در سیم‌پیچی استاتور، حلقه‌های اتصال کوتاه شده در هر فاز ، بعنوان فاز جدیدی در معادلات ماشین وارد می شوند  ]103[. در شکل (3-6 الف) قسمتی از کلاف یک فاز که در آن عیب حلقه به حلقه، بین نقاط a وb اتفاق افتاده، نشان داده شده می باشد.

(الف) ایجاد عیب بین دو نقطه a و b        (ب) ترکیب سیم‌پیچ‌های استاتور با وقوع عیب

شکل 3-6- وقوع عیب اتصال حلقه به حلقه در یک فاز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن شکل (3-6)واضح می باشد که مسیر AX را می توان به دو مسیر مستقل از هم تجزیه نمود. جریان حلقه‌های اتصال کوتاه (If) در یک مسیر بسته گردش نموده و MMF مخالف با جریان فاز تولید می کند. MMF فاز نیز بدلیل اینکه تعدادی از حلقه‌های آن اتصال کوتاه و از مدار خارج شده‌اند، کاهش می‌یابد. با این توضیحات، به فرض وقوع عیب حلقه به حلقه در یک فاز، می‌توان حلقه‌های اتصال کوتاه شده را بعنوان فاز جدید D با ولتاژ صفر (اتصال کوتاه) در معادلات ماشین وارد نمود. شکل ( 3-6 ب) ترکیب سیم‌پیچ‌های استاتور را برای یک موتور با اتصال ستاره و خطای حلقه به حلقه در فاز A نشان می‌دهد.

 3-5-2- معادلات موتور با عیب حلقه به حلقه

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: