تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-5تصحیح نتایج VAD

در این مرحله با مطالعه میانگین طول دوره گفتار و میانگین طول دوره سکوت از تشخیص غیر صحیح قاب حاوی سکوت در بین قاب های حاوی گفتار مجاور و تشخیص غیرصحیح قاب های گفتار بین قاب های حاوی سکوت مجاور جلوگیری بعمل می آید. در این مرحله میتوان گذر سکوت به گفتار و گفتار به سکوت را با دقت بیشتری انجام داد.

2-3-بلوک دیاگرام چند VAD استاندارد

سه VAD استانداردی که در کاربردهای کدگذاری و انتقال اطلاعات گفتار مورد بهره گیری قرار می گیرند عبارتند از: AMR[1], GSM[2] , G.729B. از G.729B در این پایان نامه بهره گیری شده می باشد، که درفصل پنجم تبیین داده شده می باشد. در زیر بلوک دیاگرامهای دو موردآخر آورده شده می باشد.

2-3-1-استاندارد ETSI[3] AMR

موسسه استانداردسازی اروپا (ETSI)، دو نسخه از استاندارد AMR جهت کدینگ ارایه نموده می باشد. اساس کار این دو نسخه بر اساس اطلاعات زیر باند می باشد و بلوک دیاگرام آنها در شکل (2-8) نشان داده شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: