عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش‌های مبتنی بر منطق فازی:

نقص اساسی سیستم خبره این می باشد که نمی‌تواند حالت‌های جدید را در بانک اطلاعاتی خود پوشش دهد زیرا بانک اطلاعاتی این سیستم در حوزه محدودی تعریف می گردد. اما سیستم منطق فازی این مشکل ندارد و بر مبنای یک سری قوانینی می باشد که اجازه ورود اطلاعات بیشتر به سیستم را می‌دهند. در واقع منطق فازی می‌تواند سیستم خبره را کاربردی‌تر سازد. دانش به کارگیری منطق فازی در سیستم‌های خبره به عنوان قوانین فازی اظهار می شوند. از سیستم‌های منطق فازی در مراجع ]76-78[ برای تشخیص خطای موتور القایی بهره گیری شده می باشد.

1-3-3-3- روش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی[1] (ANN):

در دو دهه اخیر توجه زیادی به روش‌های تشخیص خطای اتصال حلقه مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) شده می باشد ]79-95[. ANN دانش محیط کاربرد را از روی نمونه‌ها (تجربه‌ها) کسب می کند و می‌تواند داده‌های پیوسته و گسسته را کنترل کند در ضمن مثل سیستم‌های خبره فازی قابلیت تعمیم خوبی دارند. ANN یک مدل ساختاری از مغز بشر می باشد و محاسبات را با بهره گیری از نرون‌های بهم پیوسته و موازی انجام می‌دهند و دانش ضمنی در یک شبکه عصبی به وسیله یادگیری کسب می گردد.

[1] Artificial Neural Network

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید