تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- مقایسه روش های مبتنی بر دریافت رشته های آموزشی

در شکل زیر سرعت همگرایی را در روش وفقی LMS برای دو حالت مختلف مقایسه نمودیم. در یکی از این حالت ها شکل موج امضای کاربر مطلوب دانسته فرض شده می باشد و در دیگری آن را مجهول در نظر گرفته ایم. بایستی یادآور گردید که اگرچه دانستن شکل موج امضای کاربر مطلوب معمولا امکان پذیر می باشد، امّا در حضور کانال هایی با آثار مخرّب می تواند این شکل موج در اثر کانال دچار تغییراتی گردد که شکل نهایی آن را برای مجهول باقی گذارد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در شکل زیر به مطالعه اثر بهره گیری از حالت تصمیم محور در الگوریتم وفقی LMS پرداختیم و نتیجه آن را با حالتی که تنها از رشته های آموزشی بهره گیری می کند، مطالعه نمودیم. همان گونه که نظاره می گردد، در SNR های بالا که تصمیم گیری های انجام شده توسط آشکارساز قابل اعتمادتر هستند، حالت تصمیم محور از عملکرد بهتری برخوردار می باشد و تا 1dB بهبود را نشان می دهد. امّا در SNR های پایین به دلیل وجود خطا در تصمیم گیری ها، عملکرد ضعیف تری دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: