تکه هایی از این پایان نامه :

2-5) پیش بینی بارکوتاه مدت استان مازندران با بهره گیری از روش رگرسیون

تحلیل رگرسیونی یکی از روشهای آماری می باشد که برای تحلیل داده ها مورد بهره گیری قرار می گیرد. در این مدل روابط بین متغیرها به سادگی و با مفهوم اظهار می گردد.

برای پیش بینی بار پارامترهای مختلفی همچون دما، زمان، روزهفته و…تاثیرگذار می باشند، پس
بایستی از مدل رگرسیون خطی چندگانه، جهت مدل سازی بار بهره گیری نمود.

در رگرسیون چندگانه یک متغیره ما تعدادی متغیر مستقل در دسترس داریم که می خواهیم با  بهره گیری از آنها اندازه اثر متغیرهای مستقل را بر یک متغیر  وابسته  (متغیر پاسخ)  مطالعه کنیم. در این حالت مدل رگرسیونی به صورت زیر می باشد:

 

که Yمتغیر وابسته (Actual load)  و متغیر مستقل (Weakdays) و  متغیر (Time)   متغیر(Temperature) و  متغیر (Yesterday actual load) تعریف نموده ایم. برای بدست آوردن ضرایب تا ونیز برازش،  اطلاعات 10 روز مختلف از ماههای سال را به عنوان ورودی بهره گیری می نماییم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد