عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

تصمیم گیری های مدیریتی:

این نوع تصمیم گیری ها به مقصود تحقق اهداف معینی اتخاذ می شوند و در جهت حرکت منطقی و سالم امور جامعه به مرحله اجرا در می آیند. تصمیم های مدیریتی چه در مرحله آماده سازی عوامل لازم و ضروری برای اتخاذ تصمیم و چه در مرحله اجراء، تابع قوانین و مقررات عمومی می باشند. تصمیم های مدیریتی اگر چه در محدوده سازمان و یا مؤسسه اتخاذ می شوند اما بایستی با منافع جامعه تطابق داشته باشند و از چارچوب ضوابط و مقررات مدوّن که حدود حرکت و مانور رئیس، مدیر و یا مسئول تصمیم گیری را مشخص نموده تجاوز ننمایند. به گونه کلی تصمیماتی که مدیران بایستی اتخاذ کنند، به علت پویایی فونکسیوئل[1]  سازمان که همواره در حال تغییر می باشد، به تدریج ویژگی های خاصی پیدا می کنند که مهمترین آنها را می توان به تبیین زیر عنوان نمود.

– تصمیمات از نوع برنامه ریزی شده باشند.

– مقررات حاکم بر تصمیم گیری، صریح، واضح و بدون ابهام باشند.

– تصمیمات از صافی آزمایش و خطا گذشته و به مرحله عقلایی بودن رسیده باشند.

– با در نظر داشتن تغییرات مداوم سازمان، اتخاذ تصمیمات ساده و یا استراتژیک برای به حداقل رساندن ضریب عدم اطمینان مورد مطالعه های مکرر قرار گیرند.

به عقیده میشل کروزیه زیرا تصمیم گیری برای تفسیر و تکمیل و انجام هر گونه تغییرات سازمانی و اعمال مقررات وقوانین و بالاخره برای غیر مشخص شدن بایستی فشارهایی را تحمل کند، پس تصمیم گیری در یک سازمان بورو کراتیک همواره تمایل به استقرار در مناطقی را دارد که افراد به گونه طبیعی ثبات داخلی سازمان را بر مقاصد عملیاتی آن در آینده که نتیجه مشخص و ملموسی ندارد، ترجیح می دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- Functional

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد