عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری

-فرضیه های پژوهش

1-5-1-فرضیه های اصلی :

 1. اجرای CRM تأثیر مستقیم بر کیفیت ارتباط با مشتری دارد.

1-5-2-فرضیه های فرعی :

 1. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر ویژگیهای خدمات بر اساس مشتری دارد.
 2. اجرای CRM تأثیر مستقیم بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری دارد.
 3. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر اطلاعات دریافت شده توسط مشتری  دارد.
 4. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر آسودگی و راحتی مشتری  دارد.
 5. اجرای CRM  تأثیر مستقیم براطلاعات دریافت شده توسط مشتری دارد.
 6. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر کیفیت کلی روابط مشتری  دارد.
 7. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر اعتماد مشتری دارد.
 8. اجرای CRM تأثیر مستقیم بر تعهد مشتری دارد.
 9. اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر حفظ  مشتری دارد.

10.اجرای  CRM  تأثیر مستقیم بر وفاداری مشتری دارد.

11.اجرای  CRM  تأثیر مستقیم بر تمایل مشتری به توصیه و ارائه نظرات و پیشنهادات  دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

1-4-1-هدف اصلی :

تعیین تأثیر CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری

1-4-2-اهداف فرعی :

 1. تعیین اثر اجرای CRM بر ویژگیهای خدمات بر اساس مشتری
 2. تعیین اثر اجرای CRM بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری
 3. تعیین اثر اجرای CRM بر کیفیت کلی روابط مشتری
 4. تعیین اثر اجرای CRM آسودگی و راحتی مشتری
 5. تعیین اثر اجرای CRM بر اعتماد مشتری
 6. تعیین اثر اجرای CRM بر رضایت مشتری
 7. تعیین اثر اجرای CRM بر تعهد مشتری
 8. تعیین اثر اجرای CRM بر وفاداری مشتری
 9. تعیین اثر اجرای CRM بر حفظ مشتری
 10. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 11. تعیین اثر اجرای CRM بر اطلاعات دریافت شده توسط مشتری
 12. تعیین اثر اجرای CRM بر تمایل مشتری به توصیه و ارائه نظرات و پیشنهادات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری  با فرمت ورد