عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

تصمیمات فردی، گروهی و تصمیمات سازمانی:

 چستر بارنارد تصمیمات را به سه گروه سازمانی، فردی و گروهی طبقه بندی کرده می باشد.

تصمیمات سازمانی: تصمیمات سازمانی، تصمیماتی هستند که مدیران بر حسب وظایف سازمانی، ظرفیت ها و استعدادهای رسمی خود اتخاذ می کنند. مدیران اغلب این نوع تصمیمات را به زیردستان تفویض می کنند تا ضمن انجام کارها، مشارکت پذیری آنان افزایش یابد. تصمیمات سازمانی مدیران مربوط به جایگاه و وظایف سازمان و متناسب با فعالیتهای جاری و آتی می باشد. مدیر به عنوان یک عضو سازمان که حیات سازمان با حیات وی گره خورده می باشد تصمیمات مزبور را اتخاذ می کند.

تصمیمات فردی: مدیر به عنوان یک شخص، نه به عنوان یک فرد سازمانی، به اتخاذ این نوع تصمیات         می پردازد. این تصمیمات را نه می توان تفویض نمود و نه بایستی تحت تأثیر مدیران سطوح بالاتر و دیگر اشخاص ذینفوذ در سازمان قرار داد. عموماً در بسیاری از موارد تفکیک تصمیمات شخصی از تصمیمات سازمانی مشکل می باشد زیرا این نوع تصمیمات عموماً تداخل پیدا می کنند. تصمیات مزبور نه بر مصالح سازمان بلکه بر منافع فردی متکی هستند. مدیران نباید خصوصیات فردی و سلیقه های شخصی را وارد مسائل سازمان کنند. هدایت فعالیتها بر اساس رفتارهای شخصی، موجب انحراف برنامه ها از هدف های سازمانی می شوند.

تصمیمات گروهی: تجربه نشان داده می باشد که در کنار تصمیات فردی و سازمانی، تصمیمات نوع سومی که گروهی نامیده می گردد هست. این نوع تصمیمات به سادگی از سوی گروههای رسمی و غیر رسمی سازمانها اتخاذ می شوند و به اجرا در می آیند. اعضای سازمانها عموماً در چارچوب تشکل های کارشناسی و افراد حرفه ای به مطالعه و تصمیم گیری درمورد مسایل سازمان می پردازند (حمیدی زاده، 1377)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد