شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

اهداف پژوهش

1-3-1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-4 فرضیه های پژوهش

1-4-1 فرضیه اصلی:

بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی با « نوآوری سازمانی » ارتباط معنی داری هست.

 

1-4-2 فرضیه های فرعی:

  1. نظام غالب تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی آنی می باشد.
  2. نظام غالب تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی اجتنابی می باشد.
  3. نظام غالب تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی عقلایی می باشد.
  4. نظام غالب تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی شهودی می باشد.
  5. نظام غالب تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی وابستگی می باشد.
  6. نظام غالب تصمیم گیری مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی مشارکتی می باشد.

1-5  متغیرهای پژوهش و تعاریف مفهومی و عملیاتی آنها

در مطالعه حاضر سبک های تصمیم گیری مدیران (عقلایی- شهودی- وابستگی- اجتنابی- آنی- مشارکتی) متغیر” مستقل” و نوآوری سازمانی، متغیر “وابسته” قلمداد می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد