عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

تصمیم های غیر عادی:

       اگرچه تصمیم گیری های متعارف ممکن می باشد قسمت زیادی از وقت یک مدیر را بگیرند، اما آن چیز که که باعث شکست یا موفقیت مدیران می گردد، ناشی از تصمیم گیری های نامتعارف آنهاست، تصمیم هایی که در ارتباط با مشکل ها یا وضعیت های غیر معمول گرفته می شوند. گسترش یا محدود نشدن فعالیت ها در بازارهای خارجی، ساختن ماشین های تولیدی، یا خرید یک سیستم کامپیوتری پیشرفته، تماماً جزء وضعیتهای تصمیم گیری از نوع نامتعارف اند. این گونه تصمیم ها را مدیران در سطوح مختلف می گیرند؛                                  تصمیم هایی که یک سرپرست در سطح پایه ممـکن می باشد بگیرد، می تواند از اخراج یک کارمند تا تغییر در چگونگی قرار گرفتن وسایل و تجهیزات کاری و تغییر در فرآیند انجام گرفتن کار در قسمت وی باشد. اما تصمیم نامتعارف، که به شکست یا موفقیت یک سازمان منجر می گردد، می بایستی به توسط مدیران سطوح بالاتر، نظیر مدیر عامل، رئیس و مالکان آن گرفته گردد.

در نمودار شماره2-3، سطوح سه گانه مدیریت و اندازه تصمیمات پیش پا افتاده پیش روی تصمیم های مهم، نشان داده شده اند، هرچه یک مدیر به سطوح بالاتر برود، اندازه تصمیم گیری های نامتعارف وی افزایش پیدا می کند. این گونه تصمیم گیری ها به اعمال خلاقیت و قضاوت خوب از جانب مدیران نیاز دارند.

 

نمودار (2-3): سطوح مدیریت و اندازه نسبی تصمیم های عادی و غیر عادی

منبع: حاضر، منوچهر، 1374، تصمیم گیری در مدیریت، تهران، نشر نی

 

مدت زمان موجود: مدت زمانی که برای تصمیم گیری اختصاص داده می گردد، غالباً یک عامل مهم به شمار می آید. مدیران اکثراً ترجیح می دهند که قبل از تصمیم گیری، به اندازه کافی برای تجزیه و تحلیل تمام راه های بجای آوردن کار « گزینه ها » وقت داشته باشند؛ اما کمتر مدیری از این امکان بهره می گیرد. بیشتر تصمیم ها می بایستی در وضعیت غیر عادی گرفته گردد که از نظر زمانی محدود باشند.

خطر کردن مربوط به تصمیم: خطر جویی مربوط به تصمیم گیری عبارت می باشد از احتمال تأثیر سوء و معکوس ناشی از تصمیم گرفته شده بر سازمان. این عاملی می باشد که مدیران آگاهانه و یا بصورت غیر عمد در تمامی تصمیم گیری هایشان اعمـال می کنند (حاضر، 1374).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد