عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

بهره گیری از مدل در تصمیم گیری و انواع مدل ها:

       مدل عبارت می باشد از الگویی که از واقعیت گرفته شده و روابط بین متغیرها را نشان می دهد، می توان از آن برای پیش بینی در تصمیم گیری بهره گیری نمود. تصمیم گیرنده می تواند مدلی از سیستم مورد نظر خود را ایجاد کرده و سپس به کمک آن نتایج مختلفی را که از تصمیم های گوناگون حاصل می گردد مورد علاقه قرار دهد. با بکارگیری مدل، بدون آنکه مخاطره تصمیم گیری در دنیای واقعی را داشته باشیم، می توانیم مطلوبترین تصمیم را اتخاذ کنیم. در اغلب اوقات، غیر ممکن یا مشکل می باشد که شقوق مختلف تصمیم را عملاً آزمایش کرده و از میان آنها مهمترین را انتخاب نمود، در حالی که این امر با بهره گیری از مدل به سادگی امکان پذیر می باشد. به وسیله یک مدل، آثار تغییرات مختلف می تواند به سرعت و با دقت مورد سنجش قرار گرفته و تصمیم گیرنده بدون مخاطره و ریسک از نتایج آنها مطلع گردد (الوانی، 1385).

       مشکل اصلی در مدل سازی این می باشد که گاهی مدل گویای واقعیات نبوده و سیستم اصلی را به درستی نشان نمی دهد. در چنین حالتی نتیجه گیری و اتکا به مدل مفید نبوده و گمراه کننده خواهد بود. به هنگام طراحی مدل بایستی به این پرسش پاسخ داد که آیا مدل تمامی اجزای سیستم واقعی را دارا می باشد؟ و آیا اجزای مذکور نشان دهنده واقعیات موجود می باشند؟ شناخت مدل سازی از سیستم و  نظر جویی از افراد مطلع و آگاه می تواند او را در ساخت مدلی صحیح و مقرون به واقعیت یاری دهد. همچنین طراح مدل می تواند نتایج حاصل را با عملکردهای واقعی تطبیق دهد و در مرحله آزمایش از صحت و درستی و قدرت پیش بینی آن مطمئن گردد. البته بایستی در نظر داشت که تمامی مقوله های مورد تصمیم را نمی توان در قالب مدل نشان داد، و تنها در مواردی که شناخت اجزاء یک سیستم و روابط آن قابل اظهار باشد می توان به طراحی مدل پرداخت.

       مدل ها برداشت و شمایی از واقعیت هستند، اما عین واقعیت نبوده و از این رو، نشان دهنده دقیق سیستمهای واقعی نمی باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد