عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

مقدمه

در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده مانند مشخصات آن می باشد، آهنگ تصمیم گیری نیز شرایطی را به وجود آورده که زمان تعامل و تعمق و تصمیم گیری را برای مدیران کوتاه نموده  می باشد. در واقع مدیران امروزی خود را مجبور به اتخاذ تصمیمات بیشتری در ارتباط با موضوع و مسائل متنوع و گسترده تری در زمان کوتاه ترمی بینند (جان بزرگی، 1384).

اگر فعالیتهای مختلف مدیریت را در نظر آورید، به وضوح نظاره می گردد که جوهر تمامی فعالیتهای مدیریت تصمیم گیری می باشد. تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر می باشد. در تعیین خط مشی های سازمان، در تدوین هدفها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی، و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی می باشد. مدیر همواره مواجه با مواردی می باشد که اخذ تصمیم را از جانب او طلب می کند و کیفیت و چگونگی این تصمیمات می باشد که اندازه توفّق و تحقق هدفهای سازمان را معین می نماید. از این رو آشنایی با شیوه ها و روشهای تصمیم گیری و آگاهی از تکنیک های اخذ تصمیم برای مدیران بسیار مهم بوده و با بهره گیری از این شیوه ها و ابزارهاست که توانایی مدیران در اخذ تصمیم های کارآمدتر و مؤثرتر افزایش      می یابد (الوانی، 1384).

تصمیم گیری، فعالیتی می باشد که در قلب مدیریت سازمان انجام می گردد و از این رو، اساسی ترین فعالیت سازمان به شمار می رود. نکته دارای اهمیت در این بین مربوط به زمانی می باشد که ما بهترین حق انتخاب را داریم، اما تصمیم های گرفته شده بهترین نیستند. پیچیدگی ساختار غالباً محیط تصمیم گیری را با مشکل رو به رو می سازد و درگیری های روزمره غالباً باعث می شوند که فرآیند تصمیم گیری به وضوح قابل رویت نباشد(عبیری،1387) و موفقیت چشم گیر سازمانها، مدیران و افراد بستگی به نحوه تصمیم گیری درست و صحیح دارد.

در هر حال، تصمیم گیری بهینه با در نظر داشتن کمبود منابع و ازدیاد مصارف، جایگاه بخصوصی را  در سازمانها برای خود فراهم نموده می باشد و می توان گفت سازمانی موفق می باشد که دارای یک فرد، با ذوق تصمیم گیری به موقع باشد و سازمانی بر معضلات فائق می آیدکه تصمیمات درست اخذ نماید.

مدیران دولتی و مقامات سیاسی همواره با تصمیم های مربوط به تخصیص منابع کمیاب روبرو     بوده اند و آن چیز که در سال های اخیر تغییر کرده می باشد عبارت می باشد از اندازه کمیابی منابع مبتلا به دستگاههای دولتی.

       تصمیماتی را که مدیران می گیرند موجب رشد، یا ورشکستگی شرکت می گردد. امکان دارد که این تصمیمات پر خطر و مخاطره آمیز بوده و در محیط نامطمئن گرفته بشوند؛ لذا  نمی توان موفقیت آنها را تضمین نمود. معمولاً تصمیم بایستی در شرایطی گرفته گردد که عوامل پیوسته در حال تغییرند، اطلاعات چندان روشن نیست و دیدگاهها متناقض یا ضد و نقیض هستند (ال دفت، 1386).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد