عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرآیند تصمیم گیری:

در تعریفی بسیار ساده، تصمیم گیری عبارت می باشد از انتخاب یک راه از میان راههای مختلف. همان گونه که از این تعریف مستفاد می گردد، کار اصلی تصمیم گیرنده دریافت راههای ممکن و نتایج ناشی از آنها و انتخاب اصلح از میان آنهاست، و اگر وی بتواند این انتخاب را به نحو درست و مطلوبی انجام دهد تصمیمهای او مؤثر و سازنده خواهند بود. تصمیم گیرنده ممکن می باشد با توسل به قدرتهای ماوراء الطبیعه، تجربه، اشراق، یا اتفاق و تصادف، تصمیم گیری را انجام دهد اما هدف اصلی در اینجا تصریح ای اجمالی به شیوه ها و تکنیک هایی از تصمیم گیری می باشد که کار اخذ تصمیم عملی را برای مدیر میسّر ساخته و او را در اخذ تصمیم های سریع و صحیح یاری می دهد.

به گونه کلی فرآیند تصمیم گیری را می توان شامل مراحل شش گانه زیر دانست:

مرحله اول شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسأله ای می باشد که در راه تحقق هدف مانع ایجاد کرده می باشد. در این مرحله بایستی کوشش گردد مشکل اصلی و واقعی شناخته شده و به درستی تعریف گردد.

مرحله دوم، یافتن راه حل های ممکن برای رفع مشکل مذکور می باشد. احصای راه حل ها با در نظر داشتن  تجربه های علمی و عملی مدیر و اطلاعات و آمار در دسترس او انجام می گیرد. هر چه راه حل های بیشتری برای حل مشکل پیدا شده و تعیین شوند، انتخاب بهتری در تصمیم گیری صورت خواهد گرفت.

مرحله سوم، انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل های ممکن می باشد. برای آنکه راه حل ها نسبت به هم مورد سنجش واقع شوند، لازم می باشد آنهـا را به وسیله معیاری مورد بررسـی قرار دهیم. به عنوان مثال می توان هزینه یا سود را معیار ارزیابی شقوق ممکن قرار داده و سپس سنجید که کدام یک از راه حل ها هزینه کمتر یا سود بیشتری عاید سازمان می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد