عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری

سوالات پژوهش:

1-6-1-سوال اصلی :

 • آیا اجرای CRM  تأثیر مستقیم بر کیفیت ارتباط با  مشتری دارد؟

1-6-2-سوالهای فرعی :

 1. آیااجرای  CRM  تأثیر مستقیم بر ویژگیهای خدمات بر اساس مشتری دارد؟
 2. آیااجرای CRM تأثیر مستقیم  بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری دارد؟
 3. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم و بر اطلاعات دریافت شده توسط مشتری  دارد؟
 4. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم بر آسودگی و راحتی مشتری  دارد؟
 5. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم براطلاعات دریافت شده توسط مشتری دارد؟
 6. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم بر کیفیت کلی روابط مشتری  دارد؟
 7. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم بر اعتماد مشتری دارد؟
 8. آیااجرای CRM تأثیر مستقیم بر تعهد مشتری دارد؟
 9. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم بر حفظ  مشتری دارد؟
 10. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم بر وفاداری مشتری دارد؟
 11. آیااجرای CRM  تأثیر مستقیم بر تمایل مشتری به توصیه و ارائه نظرات و پیشنهادات  دارد؟

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7-روش پژوهش :

 

روش پژوهش حاضر از نوع مروری (اسنادی – کتابخانه ای) و پیمایش می باشد. در بخش مروری (اسنادی -کتابخانه ای) به صورت کامل بر اساس مطالعات تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری در سازمانها مورد مطالعه قرار می گیرد. در ادامه بر اساس پیمایش این مهم در بانک ملی به عنوان سازمان مورد مطالعه مطالعه می گردد. بایستی به این مهم توجه داشت که پیمایش متداول ترین روش در تحقیقات کمی می باشد. شیوه گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها از ویژگی های بارز پیمایش هستند (دواس، 1383).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

1-4-1-هدف اصلی :

تعیین تأثیر CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری

1-4-2-اهداف فرعی :

 1. تعیین اثر اجرای CRM بر ویژگیهای خدمات بر اساس مشتری
 2. تعیین اثر اجرای CRM بر کیفیت و پیامدهای ارتباط مشتری
 3. تعیین اثر اجرای CRM بر کیفیت کلی روابط مشتری
 4. تعیین اثر اجرای CRM آسودگی و راحتی مشتری
 5. تعیین اثر اجرای CRM بر اعتماد مشتری
 6. تعیین اثر اجرای CRM بر رضایت مشتری
 7. تعیین اثر اجرای CRM بر تعهد مشتری
 8. تعیین اثر اجرای CRM بر وفاداری مشتری
 9. تعیین اثر اجرای CRM بر حفظ مشتری
 10. تعیین اثر اجرای CRM بر اطلاعات دریافت شده توسط مشتری
 11. تعیین اثر اجرای CRM بر تمایل مشتری به توصیه و ارائه نظرات و پیشنهادات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر  CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری  با فرمت ورد