تکه هایی از این پایان نامه :

3-2)  توابع عضویت

توابع عضویت برای تعریف وارزش دهی مقادیر مختلف متغیرها به کار می رود توابع دارای انواع مختلفی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می باشند. چند نوع از توابع عضویت که بیشترین کاربرد دارند و در نرم افزار متلب نیز تعریف شده اند به تبیین زیر می باشد:

  • توابع خطی تکه ای
  • توابع توزیع نرمال
  • توابع دارای منحنی های پیچیده
  • منحنی های چند جمله ای مخروطی و منشور قائم

شکل3-1)  شماتیک توابع عضویت

 

در این قسمت چگونگی استدلال روش مستقیم ممدانی را از روی شکل تبیین می دهیم.

در آغاز به دو قاعده زیر توجه می کنیم این قواعد اگر انگاه با دو ورودی و یک خروجی هستند.

قاعده 1: اگر A,x هست آنگاه D,nاست.

قاعده 2: اگر B,y هست آنگاه E,nاست.

قاعده 3: اگر C,z هست، آنگاه F.n می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: