تکه هایی از این پایان نامه :

3-7- شبیه‌سازی و مطالعه نتایج

جهت حصول امکان شبیه‌سازی رفتار موتور با احتساب اثر اشباع مغناطیسی برای احتساب  (ضریب کارتر) و B0 جهت انطباق لازم بین جریان‌های بی باری حاصل از شبیه‌سازی و تست عملی، از الگوریتم ژنتیک برای تخمین پارامترهای  و B0 بهره گیری شده می باشد. با بهره گیری از الگوریتم تخمین پارامتر کوشش شده می باشد با تخمین دقیق ضریب کارتر و ضریب اشباع، شبیه‌سازی را با دقت مطلوب‌تری به واقعیت نزدیک گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکلهای (3-13) و (3-14) بترتیب طیف های فرکانسی نرمالیزه جریان خط موتور معیوب با 14 و 21 حلقه اتصال کوتاه شده را در بی‌باری و زیر بار کامل حاصل از نتایج آزمایشگاهی و شبیه‌سازی با و بدون در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی نشان می‌دهند. ملاحظه می گردد که اعمال ضریب اشباع در شبیه‌سازی موجب ظهور بسیاری از هارمونیک ها می گردد که بدون اعمال اثر اشباع این هارمونیکها حضور ندارند و همچنین با در نظر داشتن شکلهای (3-13) و (3-14) می‌توان گفت که اعمال اثر اشباع موجب نزدیک‌تر شدن دامنه هارمونیک ها به نتایج حاصل از آزمایش می گردد.

همچنین جدول (3-1) دامنه هارمونیک سوم جریان استاتور حاصل از شبیه‌سازی با در نظر گرفتن اشباع مغناطیسی[1] (SMCCM) و همچنین شبیه‌سازی بدون در نظر گرفتن اشباع[2] (MCCM) و مقایسه آنها با نتایج عملی آزمایشگاهی را در 6 سطح بار مختلف و در شدت عیبهای با 14 و 21 حلقه اتصال کوتاه شده  نشان می‌دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: