تکه هایی از این پایان نامه :

3)محاسبه طیف و بانک فیلتر در مقیاس مل: برای داشتن محاسبات راحت تر و سریعتر، با بهره گیری از تبدیل فوریه، سیگنال گفتار به حوزه فرکانسی برده می گردد. تخمین طیف با بهره گیری از تبدیل فوریه سریع[1] انجام می- گردد. زیرا گوش بشر در درک فرکانس های صوتی، با آن فرکانس ارتباط خطی ندارد، ایده اعمال یک تبدیل غیرخطی به اسم مقیاس مل[2] روی طیف گفتار انجام می گردد تا حساسیت گوش بشر را نسبت به حوزه های مختلف فرکانس مدل کند، یعنی مقیاس مل اظهار می کند که گوش بشر به اطلاعات حوزه پایین ارزش بیشتری می دهد. به این ترتیب که برای فرکانس های کمتر از 1KHZ خطی می باشد و برای فرکانس های بالاتر لگاریتمی اقدام می کند. مقیاس مل با ارتباط زیر تعریف می گردد:

در این ارتباط فرکانس Fبه  تبدیل می گردد. سپس تعدادی فیلتر میان گذر هم اندازه با همپوشانی های یکسان روی طیف اعمال می گردد و انرژی هر فیلتر را به عنوان یک ویژگی محاسبه می کنند.[63] شکل (2-5) این فیلتر را نمایش می دهد. انجام این کار قاب اولیه سیگنال را از تعداد چند صد تایی نمونه ها، به 20 تا 30 ویژگی (معمولا برابر با تعداد فیلترهاNf  ) کاهش می دهد. ویژگی هایی که با حذف اطلاعات اضافی، بسیاری از اطلاعات مفید سیگنال را نیز دارد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: