تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2-بخش بندی گوینده

کل روش های بخش بندی گوینده درسه گروه اختصار می شوند که عبارتند از:

1)بخش بندی بر اساس فاصله(متریک)

2)بخش بندی بر اساس مدل

3)بخش بندی هیبرید

3-2-1-بخش بندی بر اساس فاصله

روش های متریک شاید یکی از تکنیک هایی می باشد که تا بحال بیشترین بهره گیری را داشته اند. و بر اساس فاصله بین دو بخش تصمیم می گیریم که آیا دو بخش مختلف، مربوط به  یک گوینده می باشد یا هر بخش به گوینده متفاوتی تعلق دارد. روش کار به این شکل می باشد که برای دو بخش سیگنال بردارهای آکوستیکی Xi , Xj با تعداد نمونه های Ni , Nj و میانگین و واریانس های iµ و  و  jµ و   که می توانند یک سیگنال گوسی یا یک مدل مخلوط گوسی باشند، در نظر گرفته می گردد. به بیانی دیگر اگر دو بخش را بصورت پیوسته در نظربگیریم، میتوان بردار آکوستیکی X و میانگین و واریانس µ  و  مدل گوسی  را برای آنها در نظر بگیریم. این روش تابحال بیشترین کاربرد را داشته می باشد. بدلیل بهره گیری از مدل مخلوط گوسی در قسمت های مختلف، تبیین مختصری از این مدل ارائه شده می باشد. در این مدل داده ها توسط منحنی های گوسی که در شکل (3-2) نشان داده شده اند، توصیف می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: