تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم GSM

در شکل  (2-9) دیاگرام ساده ای از این VAD نشان داده شده می باشد.[59] سیگنال ورودی در آغاز توسط یک فیلتر معکوس که از ضرایب LPC نویز بدست آمده، فیلتر می گردد. سپس انرژی سیگنال فیلتر شده، با مقدار آستانه ای مقایسه می گردد. در انتها با کمک یک مکانیزم پیشامدگی داشتن تصمیم نهایی اتخاذ می گردد. در صورتی که VAD  ثانویه، رخداد سکوت را اعلام نماید، مقادیر ضرایب LPC مربوط به نویز، بهنگام می شوند. VAD ثانویه در صورت رخداد طیف متناوب و یا طیف غیرایستان وجود گفتار را اعلام می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل (2-9) : نمودار الگوریتم  GSM[59]

2-4-اختصار

در سیستم های تشخیص گفتار، مرحله اول کار سیستم که  یکی از مهمترین مراحل پردازش سیگنال گفتارنیز می باشد، تشخیص قسمت های گفتاری از دیگر قسمت ها می باشد، که با حذف قسمت های  اضافی سرعت و دقت سیستم در مراحل بعدی افزایش می یابد. پس در این فصل روش عملکرد سیستم تبیین داده گردید. بردارهای ویژگی معرفی شدند. نحوه استخراج بردارهای ویژگی، که این بردارها بجای سیگنال اصلی به دلیل ثابت بودن و تغییر نکردن، در مراحل بعدی کار سیستم مورد بهره گیری قرار می گیرند، معرفی شدند. ضرایب MFCC و نحوه استخراج آنها که در سیستم پیشنهادی مورد بهره گیری اند بطور کامل تبیین داده شده اند. انواع مدل های سیستم های تشخیص گفتار از غیر گفتار تبیین داده شدند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: