تکه هایی از این پایان نامه :

جریان خط استاتور :

بهره گیری از اثرات حاصل از جریان خط استاتور منجر به معرفی یکی از اولین شاخص‌های غیر‌تهاجمی برای تشخیص وقوع خطای اتصال حلقه در موتور القایی گردید ]45-50[. این اثرات از تنوع قابل توجهی برخوردار هستند. در زیر به معرفی اجمالی آن ها پرداخته می گردد.

مولفه های توالی مثبت و منفی و صفر برای کمیت فازوری سه فاز X به صورت زیر تعریف می شوند:

X0=(1/3)(Xa+Xb+Xc)                                                               (1-1)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

X+=(1/3)(Xa+aXb+a2Xc)                                                          (1-2)

X-=(1/3)(Xa+a2Xb+aXc)                                                           (1-3)

که در آن می باشد. در یک موتور القایی متقارن و عاری از خطا، فازور جریان توالی منفی صفر می باشد. با به وجود آمدن خطای حلقه به حلقه، جریان توالی منفی قابل توجهی به وجودمی آید، و این در حالی می باشد که جریان توالی مثبت تغییر اندکی می کند ]51و52[. اگرچه جریان توالی منفی در برابر تغییرات بار مقاوم می باشد اما به دلیل حساسیت شدید آن به عدم تعادل ولتاژهای تغذیه و همچنین نامتقارنی‌های ذاتی موتور و تجهیزات]53[، شاخص مناسبی برای تشخیص خطا اتصال حلقه به محسوب نمی‌گردد.

برای بهبود این شاخص می‌توان از تغییرات جریان توالی منفی بعنوان شاخص بهره گیری نمود و برای احتساب اثر ولتاژهای تغذیه نامتعادل، از مدار معادل توالی منفی ماشین القایی بهره گرفت]45[ به گونه‌ای که با اصلاحات انجام شده، امکان تشخیص یک حلقه اتصال کوتاه شده از بین 648 حلقه نیز فراهم گردد.

برای رفع علایم نادرست خطای اتصال حلقه که از نامتعادلی ولتاژهای تغذیه، اشباع، ناهم محوری و نامتقارنی تجهیزات اندازه‌گیری ناشی می شوند، یک ارتباط نیمه تجربی ارائه شده تا اثر این نامتقارنی‌ها را محاسبه کند ]50[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: