عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

  • موتور، تغذیه و بار گذاری
    • موتور

موتور القایی بکار رفته در کلیه آزمایش‌های این پایان‌نامه، موتوری می باشد که به نحو خاص سیم پیچی شده و مشخصات آن به تبیین ذیل می باشد :

  • موتور دو قطبی، سه فاز، با سیم بندی بار کامل و کلاف های متحدالمرکز که هر فاز متشکل از چهار کلاف 90 حلقه‌ای می باشد.
  • برای ایجاد عیب حلقه به حلقه مصنوعی در این موتور، دو فاز آن به طریق خاص سیم پیچی شده اند. در هر یک از این فازها، هفت جفت سرسیم مربوط به حلقه های 1و 2و 5و 7و 10و 15و 22 از کلاف اول آن بیرون آورده شده می باشد که با اتصالات مختلف بین این سر سیم ها، می توان تعداد حلقه های مختلف عیب را بصورت مصنوعی ایجاد نمود و نیز جریان اتصال کوتاه را اندازه گیری نمود.

جدول 2-1- اتصالات سر سیم‌های کلاف معیوب برای ایجاد خطای مصنوعی

نحوه اتصال تعداد دور خطا نحوه اتصال تعداد دور خطا
c1-f2, f1-c2 10 a1-b2, b1-a2 1
e1-g2, g1-e2 12 c1-d2, d1-c2 2
b1-f2, f1-b2 13 b1-c2, c1-b2 3
a1-f2, f1-a2 14 a1-c2, c1-a2 4
d1-g2, g1-d2 15 c1-e2, e1-c2 5
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

c1-g2, g1-c2

17

a1-d2, d1-a2

6 b1-g2, g1-b2

20

f1-g2, g1-f2

7 a1-g2, g1-a2

21

d1-f2, f1-d2

8  

 

a1-e2, e1-a2

دانلود از سایت منبع

9

شکل (2-1) و جدول (2-1)، سر سیم ها و نحوه اتصال آنها را برای تولیدتعداد حلقه های مختلف عیب نشان می دهد. سر سیم هایی که در جدول ذکر نشده اند، نظیر به نظیر به یکدیگر متصل هستند. بعنوان نمونه برای ایجاد عیب یک دور a1-b2و b1-a2و c1-c2و d1-d2و … به کمک جامپر متصل می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: